SEMPOZYUM KOŞULLARI / SYMPOSIUM SPECIFICATIONS

Sözlü Sunum: ₺ 150 (sergiyle birlikte ₺ 200)
Poster: ₺ 100 (sergiyle birlikte ₺ 150)
Sergi: ₺ 100 

Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ücretsiz katılım hakkına sahiptir.

SEMPOZYUM ŞARTNAMESİ

  1. Uluslararası, Sanat ve Tasarım Diyalogları Sempozyumu 14 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
  2. Sempozyumun konusu “Sanat ve Tasarımda Kuram”dır.
  3. Sempozyumda sunulacak bildiriler İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sempozyum Bilim Kurulunun arasından seçilecek hakemlerin değerlendirmesiyle saptanacaktır. Sempozyum sonunda her sanatçıya İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından onaylanmış bir katılım belgesi verilecektir.
  4. Sempozyumla ilgili resmî ve güncel duyurular ile tüm iletişim bilgileri addist.aydin.edu.tr adresinde belirtildiği gibidir.
  5. Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bildiri özeti kabul edilen katılımcılarla irtibata geçilir. Özeti kabul edilen katılımcılar kayıt ücretini ödeme aşamasına geçerler. Bankaya yatırılan ücretin dekontu kayıt formuyla birlikte sisteme yüklenir. Sempozyuma katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildirenlerin herhangi bir mazeret bildirmeksizin sempozyumda hazır bulunmayanların katılımları iptal edilecek ve kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

Sempozyuma katılmak üzere başvuran akademisyenler, sempozyum şartnamesini ve takvimini kabul etmiş sayılırlar.

Özet Gönderme ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri özetlerinin online olarak 25 Ocak 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bildiri özetleri sempozyum konuları, sempozyum yazım kurallarına uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler sözlü sunum olarak kabul / şartlı kabul / ret, poster sunum olarak kabul / şartlı kabul / ret biçiminde olacaktır.

Kabul edilen özet bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 6 Şubat 2018 (kayıt tarihi bitimine kadar) tam metnin gönderilmesi istenecektir.

Hazırlanan posterlerin boyutları 50×70 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Posterlerin basımı katılımcılara aittir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.

 

Oral Presentation: ₺ 150 (with exhibition ₺ 200)
Poster: ₺ 100 (with exhibition ₺ 150)
Exhibition: ₺ 100

Students enrolled in the graduate program are entitled to free participation.

SYMPOSIUM SPECIFICATIONS

  1. International Art and Design Dialogue Symposium will be held in Istanbul on 14th February 2018.
  2. The main title of the symposium is “Theory in Art and Design”.
  3. Papers to be presented at the symposium will be determined by the evaluation of the referees to be selected from the Symposium Scientific Board of Istanbul Aydın University Faculty of Fine Arts. At the end of the symposium, to each artist will be given a certificate of attendance approved by Istanbul University Faculty of Fine Arts.
  4. The official and current announcements about the symposium and all the contact details are as indicated at addist.aydin.edu.tr.
  5. As a result of the evaluation made by the Scientific Board, the participants whose research paper proposal is accepted will be contacted. Participants whose proposel is accepted proceed to the payment step of the registration fee. With the application form, the bank receipt is uploaded to the system. Those who are not present at the symposium without any excuse or declare that they will not be able to attend the symposium will be canceled the participations and the registration fee will not be refunded.

The academicians who apply for participation to the symposium confirm their acceptance of the symposium’s specifications and calendar/schedule.

Submission of Abstract and Evaluation

The Symposium is open to all native and foreign academicians and researchers involved with the subject matter. Participants should apply online approximately 300-word research paper proposals, which should detail goalmethodsources used and possible findings, no later than 25 January 2018.

Submitted proposals will be evaluated by the Scientific Board and Organization Committee Members who will take into account the terms of the Symposiumcompliance with paper format of the Symposium and the originality of the study. Committee members will conclude their evaluation of oral presentation as: approved / to be revised / rejected, poster presentation as: approved / to be revised / rejected

The authors of the approved papers will be notified and in order to be included in the final program of this symposium, the full version of the papers must br submitted by 6th February 2018, until the registration deadline.

The size of the posters should be set to 50 × 70 cm. The printing of the posters belongs to the participant.

The papers must have been previously unpresented or unpublished.

After the symposium, the presented papers will be published in the Symposium Proceedings Book.