YAZIM KURALLARI / FORMAT

ADD-IST Art and Design Dialogues Yazım Kuralları (PDF Olarak İndir)

Bildirilerin, Sempozyum kurulu tarafından saptanan yazım kurallarına göre yazılmasına özen gösterilmelidir. Yapılan ön incelemede yazım kurallarına uymadığı tespit edilen bildiriler düzeltilmesi için yazarına iade edilir.

 1. Ana Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle yazılmalıdır. Bildirinin başlığı sözcüklerin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalı ve en fazla 10-12 sözcük arasında olmalıdır.
 2. Yazar adı ve adresi: Yazarın adı ve soyadı koyu, adresler ise normal ve eğik karakterde harflerle yazılmalı; yazarın varsa görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresi ilk sayfada dipnot ile belirtilmelidir.
 3. Özet: 300 kelimelik özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemeli; dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce özetleri altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar sözcükler (keywords) verilmelidir. Türkçe bildirinin İngilizce başlığı olmalı ve abstract’ın üstünde gösterilmelidir.
 4. Ana Metin: A4 sayfa boyutunda (29.7×21 cm.), MS Word programı, Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 3 cm., alt 3 cm., sol 3 cm., sağ 3 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar özet, abstract, şekil ve tablo yazıları da dahil 6.000 (altıbin) sözcüğü geçmemelidir. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle ya da tek tırnak içinde yazılmalıdır. Metinde tırnak işareti + eğik harfler gibi çifte vurgulamalara asla yer verilmemelidir.
 5. Bölüm Başlıkları: Bildiride, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bildirideki tüm ara (normal) ve alt başlıklar (yatık) 12 punto ile sözcüklerin yalnız ilk harfleri büyük, koyu karakterde yazılmalı; alt başlıkların sonunda iki nokta üst üste konulmamalı ve bir satır sonra devam edilmelidir.
 6. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, siyah-beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablo ve şekiller ayrı ayrı sıra sayısı verilerek numaralandırılmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise yalnızca tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik (normal); tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik (italik) yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır.

Tablo 1Farklı yaklaşımların karşılaştırmalı analizi

Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmeli, hemen ardından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

 1. Görseller: Yazı içerisinde resim, fotoğraf ya da özel çizimler varsa bu belgeler kısa kenarı 10 cm olacak şekilde 300 ppi’da (300 pixels per inch kalitesinde) taranmalı, JPEG formatında kaydedilmeli, ayrıca metin içinde kullanılan tüm görsel gereçler bildiriye ek olarak JPEG formatıyla gönderilmelidir. İnternetten indirilen görsellerin de 10 cm-300 dpi kurallarına uygun olması gerekmektedir. Görsellerin adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

Resim ve fotoğraflar siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Görsel numaraları ve adları görsellerin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Görsel tipi ve numarası eğik yazılmalı (Resim 1.; Şekil 1.), nokta ile bitmeli, hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere görsel adı dik (normal) yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Resim 10. Wassily Kandinsky, ‘Kompozisyon’ (Anna-Carola Krausse, 2005: 91).

Şekil, çizelge ve resimlerin kullanıldığı sayfa sayısı 10’u geçmemeli, işgal ettikleri alan yazının üçte birini aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazarlar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkâna sahip olmayanlar, bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge veya resim numaralarını yazabilirler.

 1. Dipnot: Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı, dipnot kullanımına yalnızca açıklayıcı ek bilgileri için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır.
 2. Alıntı ve Göndermeler/Atıflar: Yazar doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığı tüm alıntılara aşağıdaki örneklere göre göndermede bulunmalıdır. Burada belirtilmeyen durumlarda APA6 formatı kullanılmalıdır. Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve italik (eğik) yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Metin içi alıntılarda göndermeler

Göndermeler için asla dipnot kullanılmamalıdır. Tüm göndermeler parantez içinde ve aşağıdaki biçimde yazılmalıdır.

Tek yazarlı çalışmaya yönelik genel göndermelerde;

(Carter, 2004).

Tek yazarlı çalışmanın alıntı yapılan belirli bir yerine göndermelerde;

(Bendix, 1997: 17).

İki yazarlı çalışmalara göndermelerde;

(Hacıbekiroğlu ve Sürmeli, 1994: 101).

İkiden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır;

(Akalın vd., 1994: 11).

Kaynakça kısmında ise, birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da belirtilmelidir.

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa, kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

Gazimihal (1991: 6), bu konuda “…….. ”nu belirtir.
Yayım tarihi olmayan yapıtlarda ve yazmalarda yalnızca yazarların adı;

(Hobsbawm)

yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. yapıtlarda ise kaynağın ismi, varsa cilt ve sayfa numarası yazılmalıdır.

(Meydan Larousse 6, 1994: 18)

İkinci kaynaktan yapılan alıntılar da aşağıdaki gibi yazılmalı ve kaynaklarda belirtilmelidir:

Lepecki’nin de ifade ettiği gibi “………” (Akt. Korkmaz 2004: 176).

 

ADD-IST Art and Design Dialogues Submission Guidelines for Papers (Download PDF)

The following guidelines are determined by the Symposium committee to facilitate the publication of your submissions. A preassessment will be done to check out the format of the articles and accordingly, some revisions may be requested from the authors:

 1. Main Title: should be written in bold, with initial capital letters and should not exceed  10-12 words. 
 2. Author name and address: Author name should be written in bold, addresses must be must be written in italic. Author’s institution (if available) and correspondence addresses including an e-mail address must be given the first page as a footnote.
 3. Absract: should not exceed 300 words without references to the resources, visuals and footnotes. Summaries in Turkish and in English should be written in one line spacing format and include 3-5 keywords. A paper in Turkish should also have a title in English written above the abstract.
 4. Main Text: should be in A4 paper size (29.7×21 cm.), written in MS Word, Times New Roman, 12 point font with 1.5 line spacing and include page numbers. It should not exceed 6000 words including abstract, figures and tables. All parts to be highlighted in the text should be written in italic or with single quotation mark.
 5. Subtitles: All titles (normal) and subtitles (italic) should be written in 12 point font, bold, with initial capital letters. Subtitles should not have : and continue after a single space.
 6. Tables and Figures: should have numbers and titles and be prepared according to the black-white edition format. They should be numbered separately and not include vertical lines. Horizontal lines should only be used to separate subtitles in the tables. Table number should be above, left-aligned and vertical (normal); table name should have initial capital letters and be written in italic. Tables should be presented in the relevant parts of the main text.

Table 1Comparative analysis of different approaches

Figure numbers (italic, with a point at the end) should be followed by figure names (vertical with initial capital letter) should be below the figures and center-aligned.

 1. Visuals: If the paper includes pictures, photographs or special drawings, those documents should be scanned in 300 ppi (300 pixels per inch quality) with a 10 cm short edge and be saved in JPEG format. All visuals in the text should also be sent separately, as attached to the paper in JPEG format. Downloaded visuals should also be in cm-300 dpi quality. Visual titles may be relevant to the rules of the figures and tables.

Pictures and photographs should be prepared according to the black-white edition format. Visual numbers and names should be below the visuals and center-aligned. Visual type and number should be in italic (Picture 1.; Figure 1.), end with a point, followed by visual name with an initial capital letter, in vertical (normal) font type.

Picture 10. Wassily Kandinsky, ‘Composition’ (Anna-Carola Krausse, 2005: 91).

The parts numbers with figures, tables and pictures should not exceed 10 pages and their total space must not exceed one third of the text.  Authors having technical opportunities may replace the figures, tables and pictures acoordingly, all available for print. Those who don’t have such opportunities may present them in the main text, in spaces with the relevant sizes, indicated just by their numbers.

 1. Footnote: should not be used to refer to the resources but to indicate explanatory information and be automatically numbered. For the references in the footnotes, the guidelines for the referencing and citation in the main text should be followed.
 2. References: All direct or indirect references and citation should follow the examples presented below. Other references should follow the APA6 format. Direct citations should be in italic and between two quotes.

Referencing and Citation in the Main Text:

Please don’t use footnote for the references. They should be presented in brackets as below:

For general references to the works by singe authors:

(Carter, 2004).

For specific references to the works by single authors:

(Bendix, 1997: 17).

For general references to the works by two authors:

(Hacıbekiroğlu and Sürmeli, 1994: 101).

For general references to the works by more than two authors, indicate just the name of the first author and ‘et. all.;

(Akalın et. all 1994: 11).

(But in References, other writers must also be indicated).

In the main text, if the referred author is specified, please just indicate the publication date of the publication:

Gazimihal (1991: 6), asserts that “…….. ” is….

For references to the works without publication dates, please indicate just the names of the authors:
(Hobsbawm)

For references to the works like encyclopedia without publication dates, please indicate just the name, volume (if relevant) and page numbers:

(Meydan Larousse 6, 1994: 18)

For references to the secondary resources:

As Lepecki indicates “………” (Ref. Korkmaz 2004: 176).